Kennisgeving overeenkomst

Deze pagina is gearchiveerd op 19-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 19-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeente een anterieure overeenkomst heeft gesloten met Windpark Jacobahaven BV. Deze overeenkomst heeft betrekking op de vervanging van de huidige 3 windturbines op de Jacobahaven te Kamperland. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken verleent de gemeente medewerking aan een bestemmingsplanherziening en een omgevingsvergunning.
Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage in het gemeentehuis. Ten aanzien van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen/bezwaren worden ingediend.