Kennisgeving overeenkomst

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 29-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeente een anterieure overeenkomst heeft gesloten met Windturbinepark Oostzeedijk BV. Deze overeenkomst heeft betrekking op de vervanging van de huidige 3 windturbines aan de Oost-Zeedijk te Kats. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken verleent de gemeente planologische medewerking.
Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage in het gemeentehuis. Ten aanzien van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen/bezwaren worden ingediend.