Maatwerkvoorschriften cafe Juliana, Voorstraat 73 Colijnsplaat

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Burgemeester en wethouders hebben op 26 november 2019 besloten maatwerkvoorschriften op te leggen aan cafe Juliana, Voorstraat 73 te Colijnsplaat. In de maatwerkvoorschriften is een maximaal geluidniveau vastgelegd waaraan het cafe zich dient te houden. Er wordt een geluidbegrenzer ingeregeld om dit niveau te borgen.
De beschikking treedt op de dag na bekendmaking in werking. Binnen zes weken kan bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben de drijver van de inrichting of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA  Breda.
 

Publicatiedatum: 04-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland