Ontwerp-omgevingsvergunning Windpark Oostzeedijk

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 29-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning willen verlenen voor de realisering van 3 windturbines met een tiphoogte tot maximaal 200 meter aan de Oost-Zeedijk te Kats onder gelijktijdige verwijdering van de huidige 3 windturbines.

Het plan inzien

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 juli 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Wissenkerke (alleen op afspraak). Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op de gemeentelijke webpagina www.noord-beveland.nl/bekendmakingen, onder de rubriek ‘Afwijken van bestemmingsplan’.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdagavond 1 september 2020 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis De Vriendschap, Noordlangeweg 6 te Kats. Aanvang 19.30 uur. Om ervoor te zorgen dat we 1,5 meter afstand kunnen houden tijdens de bijeenkomst, willen we graag van te voren weten hoeveel mensen komen. Wilt u aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar info@noord-beveland.nl. Zet in uw mail uw naam/namen en telefoonnummer(s).

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Als u mondeling een zienswijze wilt inbrengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid&Projecten, telefoon 14 0113. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.

Coördinatie van besluiten

Bij besluit van 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad besloten om voor het project Windpark Oostzeedijk de wettelijke coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. In dit besluit is aangegeven dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten afwijken van het bestemmingsplan, bouwen en beperkte milieutoets (OBM) gecoördineerd worden voorbereid en bekendgemaakt.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op grond van artikel 9f lid 6 Elektriciteitswet 1998 hun bevoegdheid voor de vergunningverlening overgedragen aan burgemeester en wethouders.

Crisis- en herstelwet

Wij wijzen u erop dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is op de te nemen besluiten. Dit betekent dat bijzondere procedurele bepalingen gelden voor een eventuele beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.