Ontwerpbestemmingsplan “Camping De Paardekreek 2019”

Deze pagina is gearchiveerd op 18-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 18-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Vanaf 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Camping De Paardekreek 2019” ter inzage. Dit bestemmingsplan is een actualisering van het geldende bestemmingsplan. Daarnaast wordt de bouw van watersuites mogelijk gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Het plan is ook te zien op de websites www.noord-beveland.nl/planprocedure en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPDePaardekreek19-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.