Verkeersbesluit thv Sportlaan 20 Wissenkerke

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland hebben besloten een verkeersbesluit te nemen inhoudende de aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Ter hoogte van Sportlaan 20, Wissenkerke. 

U kunt het verkeersbesluit inzien op het gemeentehuis.

Publicatiedatum: 04-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Tegen dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan op de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

  1. De naam en het adres van de indiener.
  2. De dagtekening.
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
  4. De gronden van het bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Projecten, tel. 14 0113.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.