Verkeersbesluit

Deze pagina is gearchiveerd op 04-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 03-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland hebben besloten een verkeersbesluit te nemen voor het vakantiepark Groote Duynen betreffende de wegen Waterlijn, Zandbank en Duinvallei in Kamperland inhoudende het:
• aanbrengen van verschillende verkeerstekens;
• het plaatsen van vaste palen en klappalen om het autoverkeer uit te sluiten van de Waterlijn naar de Jacobadijk en vice versa;
• het plaatsen van vaste palen en klappalen om het autoverkeer uit te sluiten van de Duinvallei naar de Onrustweg en vice versa.

U kunt het verkeersbesluit inzien op het gemeentehuis. Het verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 3 juli 2019. 

N.B.: “Tegen dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit is gepubliceerd. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006 4800 PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot onze afdeling Beleid en projecten (14 0113). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.