Verkeersbesluit

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 09-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland hebben besloten een verkeersbesluit te nemen inhoudende het:

tijdelijk parkeerverbod Veerdam te Kortgene Ter hoogte van de Botterlaan tot en met Veerdam 7 te Kortgene

U kunt het verkeersbesluit inzien op het gemeentehuis.
N.B.: “Tegen dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit is gepubliceerd. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u de voorzieningen rechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006 4800 PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot onze afdeling Beleid en projecten (14 0113). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.