Vertrokken naar onbekende bestemming

Deze pagina is gearchiveerd op 23-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 10-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer ingeschreven staat in de basisregistratie personen.

Naam   : de Visser, Wendy
Datum besluit  : 27 maart 2019
Naam   : de Visser, Tess  
Datum besluit  : 27 maart 2019
Naam   : de Visser, Levi
Datum besluit  : 27 maart 2019

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het College. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke.