Wijziging bestemmingsplan Stadspolder Kortgene

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings-plan “Stadspolder Kortgene” willen wijzigen. Door middel van deze wijziging wordt het aantal te bouwen woningen aangepast conform het gemeentelijk woningbouwprogramma. Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt vanaf 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020 ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Tevens is het plan in te zien op de website www.noord-beveland.nl/planprocedure. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPStadspolder2019-ON01. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijziging gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.