Wijziging bestemmingsplan Stadspolder Kortgene

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 25-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het wijzigingsplan “Stadspolder Kortgene 2e wijziging” hebben vastgesteld. Door middel van deze wijziging is het aantal te bouwen woningen aangepast conform het gemeentelijk woningbouwprogramma. Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan liggen vanaf 26 maart tot en met 6 mei 2020 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke (alleen op afspraak). Tevens zijn de stukken in te zien op de websites www.noord-beveland.nl/planprocedure en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPStadspolder2019-VA01. Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan treedt in werking op 7 mei 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.