Bestemmingsplan Colijnsplaat, Oude Haven

Deze pagina is gearchiveerd op 03-12-2019.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat het bestemmingsplan “Colijnsplaat – Oude Haven” op 29 mei 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het plan voorziet in de bouw van 12 appartementen op de locatie Havenstraat 1 – 3 te Colijnsplaat. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele wijzigingen aangebracht.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 6 juni tot en met 17 juli 2019 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Het plan is ook te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695. BPOudehavenColijn-VA01. Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 18 juli 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.