Bestemmingsplan Facilitaire voorzieningen aquacultuur Oost-Zeedijk

Deze pagina is gearchiveerd op 29-08-2019.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat het bestemmingsplan Facilitaire voorzieningen aquacultuur Oost-Zeedijkop 4 juli 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het plan voorziet in de vernieuwing van het pompgebouw en de realisatie van een ontvangst-/bezoekersruimte ten behoeve van de aquacultuurbedrijven bij de Zeelandbrug.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 18 juli tot en met 28 augustus 2019 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Tevens is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPVoorzAquacultuur-VA01.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 29 augustus 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.