Bestemmingsplan Havenkwartier Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 17-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat het bestemmingsplan “Havenkwartier Kamperland” op 23 november 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit plan voorziet in de realisatie van 8 woningen en 6 appartementen bij de jachthaven aan de Havenweg te Kamperland. Het bestemmingsplan is in geringe mate gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Dit betreft de bouwhoogte van het appartementengebouw.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 7 december 2017 tot en met 17 januari 2018 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPHavenkwartierKld-VA01.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 18 januari 2018, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.