Herstelbesluit bestemmingsplan Havengebied Kortgene

Deze pagina is gearchiveerd op 17-01-2019.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat de gemeenteraad op 22 november 2018 heeft besloten om het bestemmingsplan “Havengebied Kortgene” op onderdelen te herstellen. Het herstelbesluit volgt op een tussenuitspraak van de Raad van State van 11 juli 2018 inzake dit bestemmingsplan, waarbij de gemeenteraad is opgedragen de geconstateerde gebreken te herstellen.

Het herstelbesluit ligt vanaf 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het herstelbesluit onderaan deze pagina downloaden. Het herstelbesluit is ook te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPHavengebiedKgn-VA02.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het herstelbesluit treedt in werking op 17 januari 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.