Ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kom Kats 2018

Deze pagina is gearchiveerd op 11-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Vanaf 8 november tot en met 19 december 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kom Kats 2018” ter inzage. Het betreft een totale herziening van het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft voor het grootste deel een conserverend karakter.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Het plan is ook te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPKats2018-ON01.

Op donderdag 29 november 2018 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in Dorpshuis De Vriendschap, Noordlangeweg 6 te Kats. Aanvang 19.30 uur.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.