Ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kom Wissenkerke 2018

Deze pagina is gearchiveerd op 18-10-2018.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Vanaf 21 juni tot en met 1 augustus 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kom Wissenkerke 2018” ter inzage.
Het betreft een totale herziening van het geldende bestemmingsplan “Bebouwde kom Wissenkerke 2005”.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke.
U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Het plan is ook te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPWissenkerke2018-ON01.

Op maandag 25 juni 2018 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis, Voorstraat 31, Wissenkerke. Aanvang 19.30 uur.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.