Ontwerpbestemmingsplan Colijnsplaat, Oude Haven

Deze pagina is gearchiveerd op 28-05-2019.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Vanaf 14 februari tot en met 27 maart 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Colijnsplaat – Oude Haven” ter inzage.
Het plan voorziet in de bouw van 12 appartementen op de locatie Havenstraat 1 - 3.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke.
U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Het plan is ook te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPOudehavenColijn-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.