Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Windpark Jacobahaven

Deze pagina is gearchiveerd op 23-10-2019.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken ingevolge artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 4 juli tot en met 14 augustus 2019 voor een ieder ter inzage ligt:

  1. het ontwerpbestemmingsplan “Windpark Jacobahaven” (planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-ON01);
  2. de ontwerp-omgevingsvergunning met registratienummer O2019127 voor het bouwen van windturbines en een beperkte milieutoets voor de realisatie van de windturbines, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het plan omvat de realisering van 3 windturbines met een maximale tiphoogte tot 150 meter op de Jacobahaven te Kamperland onder gelijktijdige verwijdering van de huidige 3 windturbines.

Het plan inzien
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen inzien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke.
U kunt de stukken onderaan deze pagina downloaden.
Een volledig digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-ON01 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op donderdag 8 augustus 2019 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis, Voorstraat 31, Wissenkerke. Aanvang 19.30 uur.

Reageren
Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Maak daarbij zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of omgevingsvergunning).
Als u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Beleid en projecten, telefoon 14 0113.
Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders.

Coördinatie van besluiten
De gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning gebeurt op grond van de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. De bovengenoemde besluiten worden gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op grond van artikel 9f lid 6 Elektriciteitswet 1998 hun bevoegdheid voor de vergunningverlening overgedragen aan burgemeester en wethouders.

Crisis- en herstelwet
Wij wijzen u erop dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is op de te nemen besluiten. Dit betekent dat bijzondere procedurele bepalingen gelden voor een eventuele beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.