Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Windturbinepark Noord-Beveland

Deze pagina is gearchiveerd op 29-08-2017.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken ingevolge artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van maandag 3 april tot en met maandag 15 mei 2017 voor een ieder ter inzage ligt:

  1. het ontwerpbestemmingsplan “Windturbinepark Noord-Beveland” (planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkRippldr-ON01);
  2. de ontwerp-omgevingsvergunning met registratienummer O2017059 voor het bouwen van bouwwerken (windturbines en een trafogebouwtje) en een beperkte milieutoets voor de realisatie van de windturbines, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De ontwikkeling betreft de realisering van een nieuw windturbinepark met 4 windturbines met een maximale tiphoogte tot 150 meter in de Jacoba Rippolder te Kamperland onder gelijktijdige verwijdering van de huidige 5 windturbines in die polder.

Coördinatieregeling
Bij besluit van 22 november 2016, kenmerk 16018294, heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten op grond van Artikel 9f lid 2 Elektriciteitswet 1998 niet van toepassing te verklaren voor Windturbinepark Noord-Beveland. Dit betekent dat de gemeente Noord-Beveland vergunning kan verlenen op haar grondgebied.

De gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning gebeurt op grond van de Coördinatieverordening Gemeente Noord-Beveland, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 28 maart 2013. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders is het coördinerend bestuursorgaan. Tegen beide ontwerpbesluiten kunt u een zienswijze indienen. Na het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning leggen we deze besluiten wederom gelijktijdig ter inzage. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden in één keer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ontwerpbestemmingsplan “Windturbinepark Noord-Beveland”
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Windturbinepark Noord-Beveland” voor iedereen ter inzage ligt. Dit ter voldoening aan het gestelde in artikel 3.8 Wro en Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van bouwwerken (windturbines en een trafogebouwtje) en een beperkte milieutoets voor de realisatie van de windturbines, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen inzien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke.
Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen onderaan deze pagina.
Een volledig digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkRippldr-ON01 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren
Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Maakt u daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of omgevingsvergunning). Als u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Beleid en projecten, telefoon 14 0113. Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders.

Tegen het collegebesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kunt u geen bezwaar of beroep indienen.

Informatiebijeenkomst
Verder vindt op dinsdag 11 april 2017 in ‘Dorpshuis Casembroot, Alexiaplein 3, 4493 EZ Kamperland van 19.30 uur tot 21.00 uur een informatieavond plaats. Tijdens deze gelegenheid kan van alle stukken kennis worden genomen en kunnen vragen worden gesteld. De presentaties kunt u hieronder downloaden.

Crisis- en herstelwet
Wij wijzen u erop dat op de te zijner tijd te nemen besluiten de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.