Wijzigingsplan Delta Farms (juli)

Deze pagina is gearchiveerd op 09-10-2017.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het wijzigingsplan “Delta Farms” op 27 juni 2017 hebben vastgesteld.
Dit plan heeft betrekking op de bouw van een bedrijfsgebouw voor zagerkwekerij Delta Farms aan de Colijnsplaatse Groeneweg.

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan liggen vanaf 6 juli tot en met 16 augustus 2017 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPDeltaFarms-VA01.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan treedt in werking op 17 augustus 2017, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Te downloaden: