Wijzigingsplan Delta Farms (mei)

Deze pagina is gearchiveerd op 03-07-2017.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Landelijk gebied 2013” willen wijzigen voor de bouw van een bedrijfsgebouw voor zagerkwekerij Delta Farms aan de Colijnsplaatse Groeneweg.

Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt vanaf 1 mei tot en met 12 juni 2017 ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke.
U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPDeltaFarms-ON01.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijziging gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA  Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.