Wijzigingsplan Domein Het Camperveer (herstelbesluit)

Deze pagina is gearchiveerd op 25-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij hebben besloten om het wijzigingsplan “Domein Het Camperveer”
op ondergeschikte delen te herstellen. Bij de beoordeling van de beroepschriften die zijn ingediend tegen het wijzigingsplan is een aantal onvolkomenheden geconstateerd in het wijzigingsplan. Het gaat om technische tekortkomingen.

Het herstelbesluit en het aangepaste wijzigingsplan liggen vanaf 12 april tot en met 23 mei 2018 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage
op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt de stukken onderaan deze pagina downloaden.
Tevens zijn de stukken in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPCamperveer-VA02.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de aanpassingen van het wijzigingsplan zoals die zijn opgenomen in het herstelbesluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het herstelbesluit treedt in werking op 24 mei 2018, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders zenden het herstelbesluit aan de Raad van State, met het verzoek om het besluit te betrekken bij de behandeling van de reeds ingediende beroepen tegen het wijzigingsplan. Bij toepassing worden de beroepen tegen het wijzigingsplan geacht mede te zijn gericht tegen dit herstelbesluit, tenzij het herstelbesluit geheel tegemoet komt aan het beroep. Degenen die beroep hebben ingesteld, hoeven dit dus niet opnieuw te doen.