Wijzigingsplan Domein Het Camperveer (juli)

Deze pagina is gearchiveerd op 30-10-2017.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Landelijk gebied 2013” willen wijzigen ten behoeve van het plan “Domein Het Camperveer”. In de zuidoostelijke hoek van de Onrustpolder bij Kamperland wil de eigenaar van de kadastrale percelen
R 316, 625 en 626 een landgoed van 8 hectare realiseren met 15 recreatiewoningen en een landhuis met 9 recreatieappartementen en
1 appartement voor permanente bewoning.

Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt vanaf 20 juli tot en met 30 augustus 2017 ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke.
U kunt het plan hier downloaden. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPCamperveer-ON01.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijziging gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA  Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.