Wijzigingsplan Spar Havelaarstraat Colijnsplaat

Deze pagina is gearchiveerd op 25-09-2017.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Bebouwde kom Colijnsplaat 2008” willen wijzigen voor de verplaatsing van de SPAR-supermarkt naar Havelaarstraat 1 te Colijnsplaat.

Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt vanaf 8 juni tot en met 19 juli 2017 ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijziging gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA  Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.