Wijzigingsplan SPAR Havelaarstraat Colijnsplaat

Deze pagina is gearchiveerd op 23-11-2017.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het wijzigingsplan “Spar Havelaarstraat Colijnsplaat” hebben vastgesteld.

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan liggen vanaf 12 oktober tot en met 22 november 2017 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPsparcolijn-VA01.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan treedt in werking op 23 november 2017, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.