Wijzigingsplan Torendijk 9, Kortgene (november)

Deze pagina is gearchiveerd op 15-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Bebouwde kom Kortgene 2014” willen wijzigen voor de bouw van een woning op het perceel Torendijk 9 te Kortgene.

Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt vanaf 9 november tot en met 20 december 2017 ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPTorendijk9Kgn-ON01.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijziging gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA  Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.