Burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een periode van 6 jaar. Naast voorzitter van het college (van burgemeester en wethouders) en de gemeenteraad heeft hij enkele bijzondere taken en bevoegdheden. Wanneer de burgemeester deze bijzondere taken uitoefent of bevoegdheden gebruikt opereert hij niet namens de gemeenteraad of het college. De burgemeester legt wel verantwoording af aan de raad.

Taken en bevoegdheden burgemeester

 • De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde. Hij kan daarbij bevelen geven die de openbare orde moeten handhaven of herstellen. Je kunt daarbij denken aan het verplaatsen of verbieden van voetbalwedstrijden.
 • De burgemeester heeft het opperbevel bij brand en ongevallen en hij moet toezicht houden op openbaar amusement, zoals kermis en evenementen. Deze verantwoordelijkheid hangt nauw samen met die voor de openbare orde. Ook op dit gebied is de burgemeester bevoegd om maatregelen te treffen om de veiligheid en gezondheid van burgers te beschermen.
 • In het geval van oproer, ernstige wanordelijkheden en in rampsituaties kan de burgemeester noodbevelen geven en zelfs noodverordeningen uitvaardigen.
 • De burgemeester ziet in algemene zin toe op de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. Hij legt daarover jaarlijks verantwoording af in het Burgerjaarverslag. De burgemeester is intermediair voor Zijne Majesteit de Koning bij het aanvragen van Koninklijke Onderscheidingen voor inwoners van Noord-Beveland.

A.M. (Letty) Demmers – van der Geest

A.M. Demmers – van der Geest
contactgegevens en taken A.M. (Letty) Demmers – van der Geest
FunctieBurgemeester
Taken
 • Algemene bestuurlijke zaken en coördinatie van beleid (Wettelijke taak)
 • Openbare orde en veiligheid (Wettelijke taak) en handhaving algemeen
 • Brandweer (Wettelijke taak)
 • Bedrijfsvoering (Facilitaire zaken, communicatie, Informatie en automatisering en Personeel & Organisatie)
 • Energiezaken  / PZEM
 • Visserij
 • Water
 • Regionale samenwerking / samenwerking De Bevelanden
 • Handhaving openbare orde en horeca