Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Noord-Beveland maakt bekend dat het bij de gemeente Noord-Beveland een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen op woensdag 21 maart 2018.

Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noord-Beveland 

De burgemeester van Noord-Beveland maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noord-Beveland op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De burgemeester van Noord-Beveland maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Of u kunt het formulier downloaden onderaan deze pagina.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd in dezelfde gemeente als de volmachtgever
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Dienstverlening.

Formulieren