Huisvesting arbeidsmigranten Wissenkerke (14-12-2020)

Deze pagina is gearchiveerd op 29-01-2021.

De afgelopen periode is de huisvesting van arbeidsmigranten in de oude MAVO aan de Julianastraat, met name in die omgeving, onderwerp van gesprek geweest. Zoals u misschien weet is er in juli een eerste informatiebijeenkomst gehouden die in verband met corona maar door een beperkt aantal mensen kon worden bijgewoond.

Tijdens deze avond, maar ook daarna hoorden we kritische geluiden of kregen we anonieme brieven over dit plan. Er lag immers een aanvraag voor het huisvesten van 28 arbeidsmigranten op die plek. Grote zorgen zijn geuit over de grote aantallen op één locatie en de overlast die deze  mensen  met zich mee zouden brengen.
Vragen die er leefden en leven gingen vooral over:

  • De aantallen. 28 was nog teveel.
  • Het parkeren.
  • Het aan en afrijden van auto’s.
  • De 24x7 meldpunt voor overlast.

Vervolgens zijn we als gemeente in gesprek gegaan met de initiatiefnemer waaruit de bereidheid was om terug te gaan naar de huisvesting voor 20 personen. Wij hebben met de dorpsraad en een aantal mensen uit de omgeving doorgepraat over dit initiatief met deze aanpassing. Daarin werd aangegeven dat de aantallen eigenlijk nog te hoog waren en de aanwezigheid van het coronavirus noopte tot voorzichtigheid. Ook hier werden parkeren en de routing opnieuw ter sprake gebracht.
Vervolgens zijn wij weer in gesprek gegaan met de initiatiefnemer en gevraagd om de vergunning in te trekken en een nieuwe aanvraag in te dienen van max 16 personen te huisvesten op die locatie. Na enige discussie was deze partij hiertoe bereid maar wel met de voorwaarde dat hij een nieuwe aanvraag mocht doen met een max. van 16 personen voor 1-1-2021 i.v.m. verhoging overdrachtsbelasting.

Dit hebben we opnieuw besproken met een aantal omwonenden en de dorpsraad. Er bleek, los van eigenlijke wens om helemaal geen arbeidsmigranten te huisvesten, wel consensus te zijn onder de volgende voorwaarden:

  • Max 16 personen op de deze locatie waaraan hij ook voldoet aan het vastgestelde beleidsstuk inzake arbeidsmigranten op de Bevelanden.
  • Parkeren op eigen terrein.
  • 24x7 meldpunt voor calamiteiten en overlast.
  • Verzoek aan initiatiefnemer om te  wachten met werkelijke huisvesting tot coronavirus merkbaar op z’n retour is.
  • En een overeengekomen routing waarbij de auto’s via de dorpsdijk Julianastraat naar het terrein rijden en van daar via de Wilhelminastraat vertrekken.

Hiermee hebben we ons als gemeente maximaal ingespannen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden. Binnenkort wordt de aanvraag ter inzage gelegd waar u, indien u dat wilt, een zienswijze op kan indienen. Mocht er ondanks bovenstaande toch behoefte zijn om nader geïnformeerd te worden dan zijn we daartoe bereid of digitaal of fysiek afhankelijk van deelnemers. Neem dan contact op met de gemeente per e-mail of 14 0113.