Over Noord-Beveland 2030

Weerbaar, leefbaar en aantrekkelijk

Er komen veel ontwikkelingen en veranderingen op ons af. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie en de zeespiegelstijging. Zoals de burgemeester in haar nieuwjaarstoespraak stelde, moeten we weerbaar zijn ten opzichte van  veranderingen. Niet achterover leunen en kijken naar de overheid. We moeten zelf, samen, de verantwoordelijkheid nemen om te werken aan ons Noord-Beveland, zodat we het als een goed rentmeester over kunnen dragen aan onze kinderen en kleinkinderen.

Weerbaar zijn zoals de eilandbewoners in het verleden die, soms noodgedwongen, oplossingen zochten voor problemen waar ze op dat moment voor kwamen te staan. Vanuit die waarden, met oog voor kansen, willen we werken aan een visie op de toekomst. Niet alleen een wensenlijstje, maar gedacht vanuit mogelijkheden. Met een open blik voor nieuwe kansen én met de verantwoordelijkheid die wij samen dragen om Noord-Beveland weerbaar te maken en leefbaar en aantrekkelijk te houden voor de toekomst.

  • Hoe gaan we krimp tegen?
  • Hoe behouden we kwalitatief goed onderwijs?
  • Hoe vinden we evenwicht in groei van recreatie en behoud van rust op het eiland?
  • Wat denkt u van de zorg en het zorgaanbod in onze gemeente?

Over dit soort vragen willen we graag met u in gesprek gaan.

Samenhangende visies

De gemeenteraad wil een nieuwe samenhangende Toekomstvisie voor Noord-Beveland. De gemeente staat ook voor de taak om een Omgevingsvisie op te stellen in het kader van de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking zal treden. De Omgevingsvisie gaat over alle aspecten van onze fysieke leefomgeving, zoals gebouwen, infrastructuur, water, bodem, lucht, erfgoed en natuur.

Waar de Toekomstvisie kan gaan over alle aspecten van de toekomst van Noord-Beveland is het speelveld bij de Omgevingsvisie beperkter, omdat deze alleen betrekking heeft op de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving.

De gemeente heeft de adviesbureaus Futureconsult en Antea Group gevraagd deze visietrajecten te begeleiden. Futureconsult stelt de Toekomstvisie op en verzorgt het participatietraject voor de visies. Antea Group stelt vervolgens de Omgevingsvisie op.

Geen dubbel werk

Voor sommige onderwerpen en deelgebieden zijn al visietrajecten opgestart voordat de opdracht werd gegeven voor het opstellen van een Toekomstvisie en Omgevingsvisie. Voorbeelden zijn de visies voor de energietransitie, Rondom Kamperland en Rondom Colijnsplaat. De visie Rondom Colijnsplaat werd gepresenteerd tijdens de Week van de Visie op maandag 25 maart in Colijnsplaat. Om te voorkomen dat we werk opnieuw gaan doen of mensen dubbel gaan bevragen, zullen de verschillende visietrajecten zo veel mogelijk op elkaar worden afgestemd.  Natuurlijk wordt er ook afstemming gezocht met de visies die nationaal, provinciaal en regionaal worden ontwikkeld.

Economische Visie

De Economische Visie is een voorbeeld van een visie die al in ontwikkeling was op het moment dat opdracht werd gegeven voor het opstellen van een Toekomstvisie en Omgevingsvisie.
Noord-Beveland is met 1,4 miljoen toeristische overnachtingen per jaar en als Eindeloos Eiland tussen de Noordzee, met het schoonste strand van Zeeland, het Veerse Meer en het Nationaal Park Oosterschelde bij uitstek een recreatieve gemeente. Maar Noord-Beveland is meer dan alleen toerisme. De agrarische sector is ook een zeer belangrijke pijler voor Noord-Beveland en de aquacultuur biedt nieuwe kansen. Daarnaast spelen aanverwante onderwerpen als de koppeling met voorzieningen op het eiland en de werkgelegenheid. Allemaal onderwerpen die een belangrijke rol spelen in onze gemeente.

Om te komen tot een gedragen Economische Visie is er input verzameld onder de raadsleden, verschillende ondernemers en branchevertegenwoordigers. Zij zijn bevraagd over wat bij hen speelt, hoe het ondernemersklimaat kan worden verbeterd en wie welke rol hierin krijgt. De antwoorden op deze vragen zijn verwerkt tot één advies op basis waarvan de Economische Visie verder wordt uitgewerkt. Aan de visie zal een concrete uitvoeringsagenda worden gekoppeld om zo de visie samen met ondernemers handen en voeten te geven. De hoofdlijnen uit de Economische Visie zullen worden meegenomen in de Toekomstvisie en de Omgevingsvisie.

Week van de Visie

Tijdens de week van de Visie werd er op verschillende manieren en locaties input opgehaald in de gemeente. Op basis van deze input kan er een Toekomst- en Omgevingsvisie worden opgesteld. Bekijk alle activiteiten tijdens de Week van de Visie.

Terugkoppeling voor de zomer

Op dinsdag 4 juni organiseren we een terugkomavond en mogen betrokkenen reageren op de concept Toekomstvisie. Vervolgens gaat de visie voor vaststelling naar de gemeenteraad. Antea Group werkt daarna de onderdelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en vervolgens de Omgevingsvisie verder uit. Ook komen er programma’s voor de uitvoering en één omgevingsplan ter vervanging van alle bestemmingsplannen.

Er lopen dus heel veel lijnen die samen moeten komen in één heldere koers voor de toekomst.

We hopen daar met u de schouders onder te zetten!    

Te downloaden: