Kinderopvang, gemeentelijke tegemoetkoming

 • Wat is het?

  Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u waarschijnlijk kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en uw werkgever of het UWV krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Heeft u geen werkgever of een uitkering van het UWV, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente als u tot één van de speciale doelgroepen hoort.

  Heeft u of uw kind om sociale of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig, maar kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u misschien van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. Gemeenten hebben hier een speciaal budget voor.

 • Hoe werkt het?

  • U hebt 1 of meer inwonende kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage. Krijgt u die niet? Dan moet u per kwartaal minimaal € 400,00 uitgeven aan het levensonderhoud van uw kind.
  • De inwonende kinderen moeten op uw woonadres staan ingeschreven.
  • Uw kind gaat naar een kinderopvangorganisatie die bij de gemeente is geregistreerd. Dit kan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder zijn die is aangesloten bij een gastouderopvang.
  • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt zit nog niet in het voortgezet onderwijs.
  • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten van kinderopvang.
  • U werkt of u krijgt van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook.

  Werk is ook:

  • meewerken in de zaak van uw toeslagpartner
  • werken met een kunstenaarsuitkering
  • winst uit onderneming.

  Ook voor een pleeg- of adoptiekind kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Uw pleegkind moet wel op uw adres staan ingeschreven. Ook moet u het kind onderhouden en de kosten van de kinderopvang zelf betalen.

  Voor ouders die jonger zijn dan 18 jaar gelden dezelfde voorwaarden als voor ouders van 18 jaar en ouder.

  Hoogte van de vergoeding

  Afhankelijk van uw situatie heeft u recht op 1/6 deel en/of 3,5% van de kosten van kinderopvang. Voor de eventuele meerkosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  U moet de kinderopvangtoeslag vóór aanvang van de kinderopvang bij de sociale dienst aanvragen.

  Binnen 4 weken na het in behandeling nemen van uw aanvraag ontvangt u een beschikking waarin de voorwaarden en verplichtingen staan voor de tegemoetkoming in de kinderopvang.

  Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit kan ook als u vindt dat u te lang op een beslissing hebt moeten wachten. U dient het bezwaar in bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dit schriftelijk en binnen zes weken na ontvangst van het besluit. Als u het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank.

  Bijzonderheden

  De kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst moet u zelf aanvragen. Ook moet u een offerte aanvragen bij de erkende kinderopvangorganisatie voor het aantal uren dat u per kind van de opvang gebruik gaat maken. Voor kinderopvang op sociaal-medische indicatie moet u een verklaring van een arts of instelling inleveren.

 • Aanvullende informatie

  Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de Belastingdienst:
  www.toeslagen.nl

 • Contact

  GR de Bevelanden

  Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)

  Tel. (0113) 239 100
  E-mail: wiz@grdebevelanden.nl
  Website: www.grdebevelanden.nl/wiz

  Postbus 2144
  4460 MC Goes

  Bezoekadres

  M.A. de Ruijterlaan 2
  4461 GE Goes