Re-integratie

 • Wat is het?

  De gemeente is verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van personen met een gemeentelijke uitkering (Wet Werk en Bijstand, Ioaw, Ioaz). Het team Activering van de afdeling Activering & Inkomensvoorziening voert dit beleid uit. De klant krijgt een vaste klantmanager voor activering toegewezen en daarnaast ook een vaste klantmanager voor inkomensvoorzieningen.De belangrijkste doelstelling van het re-integratiebeleid van de gemeente is dat de klanten zelf voorzien in hun eigen inkomen, door middel van regulier betaald werk. Als dat niet mogelijk is, dan wordt er een tegenprestatie voor de uitkering gevraagd in de vorm van het verrichten van maatschappelijk nuttige taken en/of vrijwilligerswerk. Als ook dat niet lukt, dan kan een tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht worden gegeven.

  Jongeren

  Doel van de wetgeving is voorkomen dat jongeren tot 27 jaar een beroep moeten doen en aangewezen blijven op een WWB-uitkering. Voor jongeren (tot 27 jaar) geldt een wachttijd van vier weken bij het melden voor een uitkering. Dat betekent dat de jongere in de eerste periode van vier weken eerst zelf werk moet zoeken en pas daarna aanspraak kan maken op ondersteuning van de gemeente in de vorm van uitkering of re-integratie. In deze periode moet de jongere kunnen aantonen dat er voldoende inspanningen zijn gedaan richting werk. De gemeente zal vervolgens beoordelen of de inspanningen voldoende zijn geweest. Pas in dat geval komt de jongere in aanmerking voor een uitkering. In het re-integratiebeleid van de gemeente hebben jongeren altijd al een bijzondere positie ingenomen. Beleid van de gemeente is dat zo veel mogelijk jongeren een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. Hiermee wordt bedoeld dat de jongere voldoende opleiding en scholing heeft gehad om duurzaam te kunnen gaan werken op de arbeidsmarkt. Het regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) heeft hierin een belangrijke rol voor de jongeren tot 23 jaar. Daarnaast kan de gemeente jongeren verder helpen bij hun re-integratie door met hen een plan van aanpak af te spreken.

  Arbeidsplicht

  Het beleid van de gemeente is duidelijk: van iedereen die een uitkering ontvangt, wordt verwacht dat hij werk zoekt of een tegenprestatie levert. Samen met de klantmanager activering wordt gekeken op welke manier een klant het snelst (weer) aan het werk kan. Het antwoord op deze vraag is bepalend voor de vraag welke middelen ingezet kunnen worden. De persoon met een uitkering is verplicht om mee te werken aan zijn traject naar werk. De klant ondertekent een plan van aanpak waarin hij aangeeft mee te zullen werken aan zijn re-integratie en waarin uitwerking wordt gegeven aan de arbeidsverplichtingen.

  Op het moment dat u een gemeentelijke uitkering aanvraagt, kijken we samen met u nadrukkelijk naar alle mogelijkheden om zelfstandig een inkomen te verwerven zonder dat u een beroep op een uitkering hoeft te doen. Het gaat dan bij voorkeur om inkomen uit betaald werk, maar ook andere inkomensbestanddelen komen in beeld.

  Nijverheidscentrum

  Het Nijverheidscentrum aan de Dirk Dronkersweg is een belangrijk onderdeel van ons re-integratiebeleid. Alle klanten die bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen, gaan naar het Nijverheidscentrum voor een test- en trainingsfase. Deze test- en trainingsfase duurt zes weken en beslaat zeker twintig uur per week. Het doel van deze aanpak is een diagnose te stellen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt van de klanten. Naast werken met behoud van uitkering wordt dan ook een test ingezet en wordt een training gegeven waarin klanten hun sterke en zwakke punten leren kennen en leren omgaan met tegenslagen. In de periode op het Nijverheidscentrum wordt duidelijk welke stappen er nodig zijn om aan het werk te komen. Ondertussen verricht de klant werkzaamheden met behoud van uitkering en werkt mee aan het vergroten van zijn kansen op een betaalde baan. Als de klant binnen de periode van zes weken nog geen betaald werk heeft gevonden, wordt de inzet van een vervolgtraject bekeken. Dit vervolgtraject sluit direct aan op de periode in het Nijverheidscentrum. De werkzaamheden op het Nijverheidscentrum zijn divers; het gaat bijvoorbeeld om schoonmaken en werken met hout, metaal en textiel.

  Re-integratietrajecten

  Naar aanleiding van de in het Nijverheidscentrum gestelde diagnose besluit de gemeente welk traject gekozen wordt voor een klant. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • rechtstreekse toeleiding naar werk via het werkgeversservicepunt
  • scholing;
  • tijdelijke plaatsing in werkervaring met behoud van uitkering;
  • trajecten maatschappelijke participatie/tegenprestatie naar vermogen;
  • ontheffing van verplichtingen.

  WSP

  De gemeente neemt actief deel aan het Werkgeversservicepunt (WSP). Het WSP vervult een aantal taken voor werkgevers, maar ook voor klanten van de gemeente en het UWV. Voor klanten betekent dit, dat er voor een periode van drie maanden een jobhunter toegewezen wordt, die samen met de klant op zoek gaat naar relevante vacatures. Daarnaast ondernemen de klant en de jobhunter actie richting bedrijven waar de klant aangeeft te willen werken. Hierbij is het mogelijk om een loonkostensubsidie of een proefplaatsing met behoud van uitkering in te zetten.

  Scholing

  De gemeente maakt zich sterk voor klanten tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma van havo, vwo of mbo-2niveau. De gemeente bespreekt met deze klanten of scholing aan de orde is. Ook boven deze leeftijdsgrens is inzet van scholing of een leer/werktraject bespreekbaar. De inzet van scholing is een aantal voorwaarden verbonden, zoals aansluiting op de arbeidsmarkt. Meestal is een baangarantie noodzakelijk.

  Tijdelijke plaatsing in werkervaring met behoud van uitkering

  Bij de sociale werkvoorziening De Betho biedt de gemeente klanten werkzaamheden met behoud van uitkering aan. Er wordt gebruik gemaakt van de ruimte en van de voorzieningen van De Betho, maar het is een losstaande organisatie (die momenteel B-Flex heet). Uitkeringsgerechtigden kunnen daar aan de slag in de productie, de schoonmaak, de groenvoorziening of ze kunnen andere activiteiten verrichten. Weer meedoen in de maatschappij, nuttig en sociaal bezig zijn en een vast werkritme opbouwen zijn belangrijk om het uiteindelijke doel te bereiken: doorstromen naar een betaalde baan.

  Trajecten maatschappelijke participatie/tegenprestatie naar vermogen

  Er is een groep uitkeringsgerechtigden die door omstandigheden (vaak een combinatie van problemen) weinig voeling meer hebben met de maatschappij. Arbeidsparticipatie is op korte termijn niet mogelijk. Een eerste stap bij het re-integreren van deze klanten is het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. In aanvulling daarop kan de gemeente van klanten vragen om een tegenprestatie naar vermogen te leveren. Klanten worden gevraagd om zelf op zoek te gaan naar dergelijke activiteiten. De gemeente kan de klant ook helpen bij het vinden van een activiteit en heeft daarover afspraken gemaakt met een aantal maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld het Vrijwilligerssteunpunt van het SMWO.

  Ontheffing re-integratieverplichting en/of arbeidsverplichting

  In uitzonderlijke omstandigheden kan de klant van de arbeidsverplichtingen en zelfs van re-integratieverplichtingen ontheven worden. Een ontheffing is altijd tijdelijk en wordt periodiek opnieuw beoordeeld. Bij ontheffing wordt altijd gekeken naar persoonlijke omstandigheden. Een aantal voorbeelden van redenen om te ontheffen zijn hoge leeftijd, zwangerschap en zware, meervoudige problematiek.

  Kinderopvang

  Om een re-integratietraject te kunnen volgen, kan kinderopvang noodzakelijk zijn. Dit kunt u regelen via uw klantmanager activering. Normaal gesproken is er voldoende plaats beschikbaar voor kinderopvang. U krijgt de kosten van kinderopvang ten behoeve van re-integratie volledig vergoed. 

 • Contact

  GR de Bevelanden

  Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)

  Tel. (0113) 239 100
  E-mail: wiz@grdebevelanden.nl
  Website: www.grdebevelanden.nl/wiz

  Postbus 2144
  4460 MC Goes

  Bezoekadres

  M.A. de Ruijterlaan 2
  4461 GE Goes