Uitrit of inrit aanleggen

 • Wat is het?

  Een inrit of uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Voordat u een inrit of uitrit mag aanleggen, moet u dit eerst melden aan de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Een inrit of uitrit zijn hetzelfde. Voor het gemak noemen we het een uitrit.

  De gemeente kan het aanleggen van een uitrit verbieden:

  • als daardoor het verkeer op de weg in gevaar kan komen;
  • als dat onnodig ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  • als het openbaar groen daardoor onaanvaardbaar wordt aangetast;
  • als het perceel al een andere uitweg heeft, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

  Als u bijvoorbeeld een uitrit wilt aanleggen en aansluiten op een drukke hoofdontsluitingsweg zal de gemeente dit waarschijnlijk verbieden vanwege de verkeersveiligheid.

  Een uitrit heeft standaard een breedte van 3 m. Dit kan eventueel worden uitgebreid tot maximaal 5 m.

  Binnen 4 weken na ontvangst van de melding beslist het college van burgemeester en wethouders of de uitrit wordt verboden. Als de gemeente niet binnen 4 weken beslist, kan de uitrit worden aangelegd.

  Privaatrechtelijke verhoudingen

  Naast de publiekrechtelijke bevoegdheid die de gemeente heeft op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de gemeente ook in particuliere zin eigenaar van de openbare weg. Vanuit dit eigendomsrecht moet de gemeente de aanleg van een uitrit toestaan. Deze toestemming ligt besloten in de melding.

 • Wat moet ik doen?

  Uitrit melden

  Een melding kunt u doen via een formulier (zie kopje Formulieren onderaan deze pagina).

  • U vult het aanvraagformulier volledig in;
  • U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente;
  • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging;
  • De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag of het aanleggen van een uitrit wordt verboden;
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt het aanleggen van een uitrit automatisch toegestaan;
  • Wanneer de uitrit wordt toegestaan, moet u voorafgaand aan de aanleg het bedrag (zie kosten) overmaken aan de gemeente. Dit geldt ook wanneer de uitrit door overschrijding van de beslistermijn wordt toegestaan;
  • Wanneer het bedrag op de rekening van de gemeente is bijgeschreven, legt de gemeente het gedeelte op openbaar gebied aan;
  • De gemeente kan aan het aanleggen van een uitrit voorschriften of voorwaarden verbinden.
 • Wat kost het?

  De melder moet alle kosten die gepaard gaan met de aanleg, verandering of verwijdering van de uitweg voor zijn rekening nemen.

  • Voor het aanleggen van een standaard uitrit (3 m breed met uitritbanden) geldt een vast bedrag van € 249,-
  • Alle bijkomende kosten voor extra m’ breedte of het verplaatsen van kolken, verlichting, bebording, nutsvoorzieningen of andere zaken worden tegen werkelijke kosten naderhand doorberekend.
 • Formulieren

 • Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening