(ontwerp) Omgevingsvisie Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland maken bekend dat de ontwerp- Omgevingsvisie Noord-Beveland vanaf 14 juni tot en met 25 juli ter inzage ligt. 

Wat is de (ontwerp) omgevingsvisie Noord-Beveland? 

Een omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie op hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De visie is vormgegeven als website, zodat er eenvoudig genavigeerd kan worden naar thema’s of gebieden. De basis voor de Omgevingsvisie is de Toekomstvisie Noord-Beveland 2030, een strategische visie waarin de kernkwaliteiten van en de ambities voor Noord-Beveland zijn beschreven. Ten behoeve van beide visies is een intensief burgerparticipatietraject georganiseerd waarbij met de inwoners een koers voor de langere termijn is bepaald. In de Omgevingsvisie wordt een gebiedsgerichte en beleidsmatige vertaalslag gemaakt naar de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval: bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. Maar ook gezondheid en veiligheid, daar waar deze beïnvloed worden door de fysieke leefomgeving. Onze Omgevingsvisie willen we laten voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Omgevingswet. Deze wet treedt zeer waarschijnlijk op 1 juli 2022 of kort daarna in werking.

Waar en wanneer kunt u de omgevingsvisie inzien? 

De ontwerp-omgevingsvisie Noord-Beveland is vanaf 14 juni tot en met 25 juli 2021 digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.1695.OmgevingsvisieNB-ON01.

Ontwerp-omgevingsvisie bekijken

Hoe kunt u uw zienswijze naar voren brengen? 

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over deze ontwerp-omgevingsvisie kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Als u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.

Wat gebeurt er met uw zienswijze? 

Na de periode van terinzagelegging worden alle ontvangen zienswijzen voorzien van een reactie. De zienswijzen en de beantwoording zullen worden betrokken bij de vaststelling van de omgevingsvisie Noord-Beveland door de gemeenteraad. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2021 plaatsvinden. De wettelijke procedure eindigt na de vaststelling van de omgevingsvisie door de gemeenteraad. Tegen de vaststelling van een omgevingsvisie staan geen rechtsmiddelen open.