Vergadering Gemeenteraad 22-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:D.P. Hage
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2018.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 15 november 2018. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 18 oktober 2018. Bekijk dit agendapunt online

6 Presentatie door Futureconsult en de Anteagroep over de Toekomstvisie en de Omgevingsvisie Noord-Beveland. Bekijk dit agendapunt online

7 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

8 Voorstel om in te stemmen met de begrotingswijziging 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel tot het uitbrengen van zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD Zeeland betreffende Veilig Thuis. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot het nemen van een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Havengebied Krtgene. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. het opstellen van een Toekomstvisie en een Omgevingsvisie Noord-Beveland. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online