Vergadering Gemeenteraad 01-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:M.J.A. Delhez MSc
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2018.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 25 oktober 2018.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Algemene beschouwingen door middel van presentaties van de fracties in de gemeenteraad. Bekijk dit agendapunt online

6 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2019. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

8 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online