Vergadering Gemeenteraad 18-10-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:M.J.A. Delhez MSc
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2018.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 11 oktober 2018. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 20 september 2018. Bekijk dit agendapunt online

6 Presentatie door de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio. (SMWO) Bekijk dit agendapunt online

7 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

8 Voorstel tot vaststelling van de Gedragscode voor publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland op het raadsgedeelte van de gemeentelijke website. Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel om een extra bedrag beschikbaar te stellen voor de Subsidieregeling Duurzaam Bouwen. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot aanschaf van zeven AED's ten laste van het Samenlevingsfonds. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel om in te stemmen met de Bestuursrapportage 2018, de 3e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019 van de GR De Bevelanden. Bekijk dit agendapunt online

12 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bebouwde Kom Wissenkerke. Bekijk dit agendapunt online

13 Voorstel tot vaststelling van de 7e begrotingswijziging 2018. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

14 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

15 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online