Vergadering Gemeenteraad 28-02-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 21 februari 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 24 januari 2019. Bekijk dit agendapunt online

8 Presentatie door het Veiligheidshuis Zeeland. Bekijk dit agendapunt online

9 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot het vaststellen van het Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel van de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) m.b.t. een aanvullend subsidieverzoek 2019. (casemanagement) Bekijk dit agendapunt online

12 Voorstel tot het vaststellen van de grondexploitatie uitbreiding het Rip te Kamperland. Bekijk dit agendapunt online

13 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan bebouwde kom Kats 2018. Bekijk dit agendapunt online

14 Voorstel m.b.t. realisatiekosten verbetering nationale bewegwijzering. Bekijk dit agendapunt online

15 Voorstel tot het vaststellen van de 4e begrotingswijziging 2019. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

16 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

17 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online