Vergadering Gemeenteraad 28-03-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 21 maart 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 28 februari 2019. Bekijk dit agendapunt online

8 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel tot het instemmen met de 1e begrotingswijziging van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland en derhalve geen zienswijze in te dienen. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot het vaststellen van bijlage 9 van de 15e wijziging van de Bouwverordening, reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel om in te stemmen met de tussenevaluatie van de onderwijsvisie en het toewerken naar een nieuwe onderwijsvisie en implementatie hiervan in 2021. Bekijk dit agendapunt online

12 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online