Vergadering Gemeenteraad 25-04-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 18 april 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

7 Presentatie door het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) over haar activiteiten. Bekijk dit agendapunt online

8 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 28 maart 2019. Bekijk dit agendapunt online

9 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot het verbeteren van de bluswatervoorziening Colijnsplaat d.m.v. vergroten van de beregeningsinstallatie voetbal Colijnsplaat. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel om in te stemmen met de conceptbegroting 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en derhalve geen zienswijze in te dienen. Bekijk dit agendapunt online

12 Voorstel tot het verlenen van ontslag aan een lid van de commissie bezwaarschriften gemeente Noord-Beveland. Bekijk dit agendapunt online

13 Voorstel Evaluatie Deeltijdwonen en vaststellen Huisvestingsverordening. Bekijk dit agendapunt online

14 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

15 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online