Vergadering Gemeenteraad 04-07-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 27 juni 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Gedachtenwisseling met de Commissaris van de koning inzake de profielschets van de nieuw te benoemen burgemeester. Bekijk dit agendapunt online

6 Voorstel tot wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie, instelling van de vertrouwenscommissie en benoeming leden van de vertrouwenscommissie. Bekijk dit agendapunt online

7 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

8 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gmeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 29 mei 2019. Bekijk dit agendapunt online

10 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland. Bekijk dit agendapunt online

12 Vervallen. Zie agendapunt 20. Bekijk dit agendapunt online

13 Voorstel tot vaststelling van de het bestemmingsplan Facilitaire voorzieningen aquacultuur Oost-Zeedijk. Bekijk dit agendapunt online

14 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Ruimte voor ruimte woning Katse Groeneweg 3 Bekijk dit agendapunt online

15 Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2020 en de 2e begrotingswijziging van de Veiligheidsregio Zeeland. Bekijk dit agendapunt online

16 Voorstel tot benoeming van een lid in de bezwaarschriftencommissie Noord-Beveland. Bekijk dit agendapunt online

17 Voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening 2018. Bekijk dit agendapunt online

18 Voorstel tot vaststelling van de Toekomstvisie Noord-Beveland 2030. Bekijk dit agendapunt online

19 Voorstel tot vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2019. (n.a.v. de 1e Berap) (wordt nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

20 Voorstel om in te stemmen met de begroting 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) met het indienen van een zienswijze. Bekijk dit agendapunt online

21 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

22 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online