Vergadering Gemeenteraad 16-01-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:21:00
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 9 januari 2020. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

                                              

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de buitengewone raadsvergadering op 18 december 2019. Bekijk dit agendapunt online

8 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 19 december 2019. Bekijk dit agendapunt online

9 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland. (RUD) Bekijk dit agendapunt online

11 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online