Vergadering Informatieve raad 08-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:M.J.A. Delhez MSc
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2018.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 1 november 2018. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 4 oktober 2018. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5 Presentatie door de Regionale Woningstichting (RWS) partner in wonen, over hun werkzaamheden en actualiteiten. Bekijk dit agendapunt online

6 Behandeling voorstel om in te stemmen met de begrotingswijziging 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD). Bekijk dit agendapunt online

7 Behandeling voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD Zeeland betreffende Veilig Thuis. Bekijk dit agendapunt online

8 Behandeling voorstel tot het nemen van een herstelbesluit voor het bestemmingsplan "Havengebied Kortgene". Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel tot het verlenen van opdracht voor het opstellen van een Toekomstvisie en een Omgevingsvisie voor Noord-Beveland volgens het voorgestelde Plan van Aanpak. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

10 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online