Vergadering Informatieve raad 06-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:D.P. Hage
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2018.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 29 november 2018. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 1 en 8 november 2018. Bekijk dit agendapunt online

5 Presentatie Nationaal Park Oosterschelde. Bekijk dit agendapunt online

6 Presentatie door de Zeeuwse Reinigingsdienst over Afvalinzameling. Bekijk dit agendapunt online

7 Behandeling voorstel over Afvalinzameling: Na-scheiding plastic verpakkingen en drankenkartons. Bekijk dit agendapunt online

8 Behandeling voorstel: Actieplan grip op Jeugdhulp Zeeland. (op verzoek van de raad) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

9 Behandeling voorstel tot het verlenen van formele toestemming tot wijziging van de statuten van de Stichting Albero. Bekijk dit agendapunt online

10 Behandeling voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2019. Bekijk dit agendapunt online

11 Behandeling voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de voortgangsrapportage voorgenomen projecten 4e kwartaal 2018. Bekijk dit agendapunt online

12 Behandeling van de 2e Bestuursrapportage 2018. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

14 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online