Vergadering Informatieve raad 14-02-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 7 februari 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering op 10 januari 2019. Bekijk dit agendapunt online

7 Presentatie politiezorg Noord-Beveland door teamchef en wijkagenten. Bekijk dit agendapunt online

8 Behandeling voorstel tot het vaststellen van het integraal veiligheidsplan 2019-2022. Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel van de St. Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) m.b.t. een aanvullend subsidieverzoek 2019. (casemanagement) Bekijk dit agendapunt online

10 Behandeling voorstel m.b.t. realisatiekosten verbetering Nationale bewegwijzering. Bekijk dit agendapunt online

11 Behandeling voorstel tot het vaststellen van de grondexploitatie uitbreiding het Rip te Kamperland. Bekijk dit agendapunt online

12 Behandeling voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Bebouwde kom Kats 2018. Bekijk dit agendapunt online

13 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

14 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online