Vergadering Informatieve raad 16-05-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 9 mei 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering op 11 april 2019. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Kennismaking met de welstandscommissie. Tevens zal een presentatie worden gegeven over hun activiteiten. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

8 Behandeling voorstel om in te stemmen met de programmabegroting 2020-2023 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) en derhalve geen zienswijze in te dienen. Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2018, de 2e begrotingswijziging van 2019 en de conceptbegroting 2020 van GR de Bevelanden en derhalve geen zienswijze in te dienen. Bekijk dit agendapunt online

10 Behandeling voorstel tot het vaststellen van de Verordening raads-en commissieleden gemeente Noord-Beveland 2019. Bekijk dit agendapunt online

11 Behandeling voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening Duurzaam Bouwen 2019. Bekijk dit agendapunt online

12 Behandeling voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Colijnsplaat - Oude Haven". Bekijk dit agendapunt online

13 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

14 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online