Vergadering Informatieve raad 13-06-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 6 juni 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschapppelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering op 16 mei 2019. Bekijk dit agendapunt online

7 Presentatie door de directeur van de Zeeuwse Muziekschool. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

8 Behandeling voorstel tot wijziging van de Gem. Reg. GGD Zeeland. Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting 2020 en de 2e begr. wijziging 2019 van de VRZ. Bekijk dit agendapunt online

10 Bespreking van het ambitiedocument duurzame energie. (komt als apart hoofdstuk terug in het voorstel vaststelling Toekomstvisie) Bekijk dit agendapunt online

11 Behandeling voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Facilitaire voorzieningen aquacultuur Oost-Zeedijk. Bekijk dit agendapunt online

12 Behandeling voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Ruimte voor ruimte woning Katse Groeneweg 3. Bekijk dit agendapunt online

13 Behandeling voorstel van de Regionale Woonvisie. (nu alleen informatief, komt later terug in een besluitvormende raadsvergadering) Bekijk dit agendapunt online

16 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

17 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online