Vergadering Informatieve raad 12-09-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 5 september 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 13 en 27 juni 2019. Bekijk dit agendapunt online

7 Behandeling voorstel data raadsvergaderingen in 2020. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

8 Behandeling voorstel tot het vaststellen van de Afstemmings- en Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Noord-Beveland 2019. Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel startnotitie herziening Veerse Meer visie. Bekijk dit agendapunt online

10 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online