Vergadering Informatieve raad 10-10-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 3 oktober 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 agendapunt 6 komt te vervallen. Bekijk dit agendapunt online

7 Presentatie over het Multifunctionele Accomodatie (MFA) te Wissenkerke. Bekijk dit agendapunt online

8 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 12 september 2019. Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel tot aanspreken bestemmingsreserve dorpsvernieuwing t.b.v. aankoop opstallen Wilhelminastraat te Kortgene Bekijk dit agendapunt online

10 Behandeling voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Windpark Jacobahaven. (met eventuele toelichting door de heer T-Hirdes van E-Connection) Bekijk dit agendapunt online

11 Bahandeling voorstel tot het uitbrengen van advies (zienswijze) over de verkenning van samenwerking GGD, RUD en VRZ. Bekijk dit agendapunt online

12 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online